Penningspelandet i Finland

Det finska penningspelsystemet

 • Penningspelandet i Finland regleras av lotterilagen. Veikkaus Ab har beviljats ensamrätt att ordna penningspel i Fastlands-Finland. På Åland verkställs penningspelsverksamheten av PAF.
 • Finlands system med ensamrätt strävar till att tygla de sociala problem och hälsoproblem som spelandet orsakar; såsom problemspelande, brottslighet och läggmatcher samt att garantera spelens ärlighet och konsumentens rättskydd.
 • Den Europeiska Unionen tillåter begränsning av konkurrensen under vissa förutsättningar: förutsättningen för ett monopol bör vara en äkta och konsekvent strävan till att nå de för begränsning av skadorna uppsatta målen, vilkas uppfyllande övervakas av EU:s parlament och kommission.  
 • Intäkterna från penningspelen används i enlighet med lotterilagen till det allmänna goda.

Med penningspelens intäkter finansieras:

 • vetenskap, konst, idrott och motion samt ungdomsarbete
 • organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen, hjälpandet av svagare befolkningsgrupper och de som mött svårigheter samt rehabilitering av krigsinvalider
 • främjande av hästuppfödning och hästsport

Polisstyrelsen svarar för övervakningen av marknadsföring av penningspel och andra spel.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för uppföljning och undersökning samt för utveckling av preventiva åtgärder och vård av penningspelrelaterade problem. Social- och hälsovårdsministeriet förverkligar denna uppgift tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Allt penningspelande har varit förbjudet för personer under 18 år efter lagförändringen som trädde i kraft 1.7.2011. Den har betydligt minskat de ungas spelande. Övervakningen av åldersgränsen hör såväl till penningspelbolagen som till spelombud och försäljare av spelen. Försummelse att övervaka åldersgränsen kan leda till straffrättsligt ansvar.

Statistik över finländarnas penningspelande

Finländare är ivriga på att spela. År 2013 förlorade finländarna sammanlagt 1,7 miljarder euro på spel erbjudna av RAY, Veikkaus och Fintoto. Det finns inga exakta uppgifter om summor använda på utländska operatörers spel, men enligt olika uppskattningar förlorade finländarna 100 – 300 miljoner euro på dem. Den högsta uppskattningen gällande mängden av penningspelande nås av det brittiska konsultbolaget H2 Gambling Capital, som enligt en rapport publicerad i tidningen The Economist uppskattar att finländarnas sammanlagda penningspelförluster överskred allt som allt 2 miljarder euro år 2013. Det finns inga exakta siffror över penningspelandets omsättning. Den är i varje fall mångfaldig i jämförelse med spelarnas förluster eller spelbolagens intäkter.

Det finländska penningspelandet har två gånger samlats inom samma pärmar: åren 2009 och 2012. I den senaste Årsboken för penningspelande i Finland 2012 beskrivs det finländska penningspelssystemet och penningspelpolitiken, förekomsten och övervakningen av spelandet, intäkter och statistik samt förändringar skedda mellan åren 2008 och 2011.

Enligt rapporten:

 • År 2011 var spelbolagens intäkter (spelarnas förluster) sammanlagt 1620,7 miljoner euro.
 • Till det allmänna goda utdelades tillsammans 917,5 miljoner € (+ 161,7 miljoner € som skatt)
 • I genomsnitt använde en fullvuxen finländare 376,4 € på finländska penningspel: 193,2 € på Veikkaus spel; 171,3 € på RAY:s spel och 12,0 € på Fintotos spel.
 • År 2009 var spelbolagens intäkter 1468,6 miljoner: spelandet har ökat med ca 10 % på några år.
 • Den exakta helhetskonsumtionen på penningspel känner man inte till, för finländarna spelar även på utländska spelbolags webbplatser samt sysslar med privat olaglig vadslagning.

Hur förhåller man sig till spelande?

 • två tredjedelar av finländarna anser problemspelandet av penningspel vara ett allvarligt problem
 • 91 % av finländarna tycker att penningspelandet inte borde uppmuntras
 • 71 % av finländarna tycker iallafall i en viss mån att det finns för många möjligheter till penningspelande
 • 78 % vill inte att penningspel skulle förbjudas helt och hållet
 • tre av fyra finländare tycker att monopolsystemet är ett bra sätt att minska på skador orsakade av spelande
 • 85 % tycker att åldersgränsen på 18 år är ett bra sätt att minska på spelproblem   

Vem spelar?

I Finland genomförs vart fjärde år en omfattande befolkningsförfrågan gällande finländarnas penningspelande, den senaste utkom år 2012 (materialet insamlat 2011). Nästa material samlas in 2015. På den förfrågan som utkom 2012 svarade 4484 15 - 74-åriga finländare (40 % av de tillfrågade).

Enligt förfrågan:

 • har 78 % spelat penningspel inom de senaste 12 månaderna – 73 % av kvinnorna och 83 % av männen. Antalet motsvarar ca 3,1 miljoner finländare.
 • har 12 % av de som svarade spelat penningspel flera gånger i veckan, 34 % ca en gång per vecka.
 • har finländarna i medeltal använt 2,2 % av sina nettoinkomster på spel; problemspelare i medeltal 11,5 %.
 • är spelandet mest allmänt inom åldersgrupperna 25-34 och 35-49. I båda grupperna har 96 % någon gång spelat penningspel.
 • är spelandet mera allmänt bland dem som arbetar; bland studerande, hemmamammor, pensionärer och arbetslösa är spelandet mera sällsynt.
 • är spelandet mera allmänt bland de ensamboende i jämförelse med dem som har familj
 • har en femtedel spelat penningspel via nätet: onlinespelandet är mest allmänt bland män i åldersgruppen 25-34 år
 • är de mest populära spelen Lotto/Vikinglotto/Joker (74 % har spelat), Veikkaus skraplotter (37 % ), penningautomaterna (36 %)

 

Män börjar spela tidigare än kvinnor och spelar mera och föredrar spel som inte endast baserar sig på tur (sportvadslagning, poker). Kvinnor spelar oftare spel som baserar sig på ren tur, såsom penningautomater eller roulette.

Penningspelandet är koncentrerat: en liten grupp av alla spelare hämtar in merparten av spelens avkastning. Den mest spelande 5 % hämtar uppskattningsvis in hälften av penningspelens avkastning.

Källor:

Årsboken för penningspelande i Finland 2012

Lotterilagen

Finländarnas penningspel 2011 (2012). (THL). Rapport 14/2012.

 

Penningspelproblemet i Finland

Statistiska uppgifter gällande omfattningen av finländarnas penningspelproblem fås från en befolkningsförfrågan som genomförs vart fjärde år (nästa material samlas in 2015). Enkäten ”Hälsa i skolan” som genomförs regelbundet med ett par års mellanrum samt undersökningar om hälsovanor bland unga erbjuder jämförbar information också om de ungas penningspelande.

 • 2,7 % av de 15 - 74-åriga finländarna lider av penningspelproblem i olika mån enligt materialet insamlat 2011. Det är frågan om 110 000 finländare.
 • Mätningar gjorda vid olika tillfällen har inte visat på statistiskt betydande skillnader i omfattningen av spelproblemet
 • Spelproblemet är nästan tre gånger vanligare bland män än bland kvinnor (män: 4,7 %, kvinnor 1,6 %).
 • Mest problemspelare finns det i åldersgruppen 25-34 år (4,1 %).
 • 56 % av de som i enkäten klassificerats som problemspelare spelade penningspel dagligen eller så gott som dagligen
 • Åldersgränsförändringen (K-18) som trädde i kraft 2011 har minskat betydligt på penningspelandet bland unga pojkar. Spelandet var mer sällsynt bland flickor redan före lagförändringen.

 

Det finns inget bevis på att penningspelproblemets omfattning skulle ha förändrats i en eller annan riktning. Däremot har Peluuris material gett hänvisningar om att det skulle ha skett kvalitativa förändringar i spelproblemet under de senaste åren. Skador som tyder på allvarliga problem har kommit fram oftare än tidigare t.ex. under samtalen till hjälplinjen.

 

Källor och tilläggsinformation

Suomalaisten rahapelaaminen 2011. THL. Raportti 14/2012.

THL:n Pelihaitat-sivusto: Kuinka paljon pelataan?

Susanna Raisamo & Anne H. Salonen: Muutokset 15–64-vuotiaiden suomalaisten rahapelaamisessa vuosina 2003–2011. Yhteiskuntapolitiikka 5, 2013.

Anne H. Salonen & Susanna Raisamo & Hannu Alho: Suomalaisten rahapeliongelmien väestötutkimusten haasteet kansainvälisessä vertailussa. Yhteiskuntapolitiikka 6,2013.

Peluurin puolivuosiraportti 2013

Peluurin vuosiraportti 2013

 

Länkar gällande penningspelproblem

I denna sektion hittar du utvalda länkar till utländska webbplatser med bakgrundsinformation och undersökningar gällande penningspelande och penningspelproblem. 

 

Hjälpande instanser och informationssajter

Stödlinjen.

Sveriges hjälplinje och nättjänst för problemspelare och deras anhöriga.

Gamtalk.

Diskussioner om spelproblem på engelska, överlevnadshistorier och bloggar mm.

Get gambling facts.

En kanadensisk webbplats, som presenterar kärnfull fakta om penningspel. Webbplatsen innehåller också olika tester, spel och simulatorer med vilkas hjälp du kan bekanta dig med oddsen att vinna och förlora.

Responsible Gambling Council

Webbplatsen för en kanadensisk stiftelse som specialiserat sig på att förebygga och att forska i penningspelproblem innehåller information för olika spelargrupper, olika virtuella verktyg mm. 

Problem Gambling Institute of Ontario

Webbplatsen för kanadensiska Ontario Institutet innehåller olika engelskspråkiga självhjälpsmedel för spelare och deras anhöriga.

British Columbia Responsible Gambling

Information om penningspel, spelande och spelproblem som text, visioner samt i olika visuella format.

 

Forskning och vetenskap för de av ämnet intresserade

CAMH Journal of Gambling Issues.

En elektronisk vetenskapstidskrift, som innehåller referentgranskade vetenskapliga publikationer om penningspelande och penningspelproblem, samt om hur penningspelande inverkar på oss alla. Tidskriften publiceras av Kanadas ledande undervisningssjukhus, specialiserat på addiktioner och mental hälsa.

European Association for the Study of Gambling.

En europeisk organisation som koncentrerat sig på forskning av penningspelande.

National Center for Responsible Gambling.

En utvecklingsorganisation i USA för forskning och vård av speladdiktion.

National Council on Gambling Problem.

En i Förenta Staterna verkande federal organisation med medlemmar från flera delstater. 

Ontario Problem Gambling Research Centre.

Ett kanadensiskt forskningscenter som specialiserat sig på penningspelproblem.