Frågor och svar

Här hittar du allmänna frågor ställda av professionella som möter penningspelande inom sitt arbete samt svar till dessa frågor.

Tipsa din kund om Peluuri eller ta själv kontakt med oss via telefon, chatten eller eRådgivningen så kan vi diskutera din situation ännu noggrannare.

Om du har en allmän fråga som du skulle vilja få insatt här kan du skicka ditt förslag via kontaktblanketten.

 

1. Jag hör till vårdpersonalen. Min patient lider av svårt spelberoende. Ska jag börja lösa problemet tillsammans med min kund eller ska jag styra honom/henne vidare? Vad för rehabiliteringsmetoder finns det? Eller vad för självhjälpsmedel? Vad kan ni rekommendera?

Svaret beror på tre faktorer:

  1. Vilka är dina egna färdigheter att möta personer med addiktionsproblem?
  2. Vad för andra tjänster finns det överhuvudtaget till buds inom din region och hur långa är köerna till dessa?
  3. Vad vill din patient och till vad är han/hon färdig?

Ifall du upplever att du 1. förstår dig på beroendeproblem och har möjlighet att arbeta långsiktigt tillsammans med din patient för att lösa addiktionsproblemet, 2. det finns inga specialiserade tjänster till buds eller köerna till dessa är långa och 3. din patient vill fortsätta med dig, då har ni all orsak och möjlighet att lösa spelproblemet tillsammans.

Som egentlig behandlingsmetod vid problemspelande, såsom även vid andra beroenden, används i första hand så kallad kognitiv beteendeterapi, som enligt de nuvarande forskningsbevisen och de internationella vårdrekommendationerna är den mest effektiva metoden. I terapin undersöks tillsammans med patienten förhållandet mellan hans/hennes spelbeteende och hans/hennes känslor, tankar och tolkningar: varför spelar patienten, i hurdana situationer, har han/hon möjligheter att handla på ett annat sätt, vad för metoder har han/hon själv prövat för att förändra sitt beteende, hur har de fungerat och vad kunde han/hon ännu pröva på.  

Arbetandet sker i en motiverande och ickefördömande atmosfär. Man tar tag i konflikten mellan patientens tankar och handlingar och söker tillsammans alternativa sätt att handla.

Faktum är, att det inte finns lättillgänglig service överallt i Finland, att tjänsterna ställvis är överbelastade och att arbetstagarna inte alltid är specialiserade på att sköta spelproblem. Det kan alltså vara bättre att fortsätta arbetet med patienten även i det fall att du inte själv skulle vara expert på kognitiv beteendeterapi. All slags ärlig, uppmuntrande och ickefördömande diskussion med patienten hjälper honom/henne att överväga en förändring och även att hitta metoder och krafter till att genomföra förändringen. Även korta interventioner gällande spelproblem har konstaterats effektiva.

Under era stöddiskussioner är det viktigt att uppmuntra patienten att ta tag i saken, att gå från tanke till handling. När det finns motivation till förändring är det dags att påbörja inlärningen av färdigheterna för ett spelfritt liv:

  • uppmuntra patienten att använda filterprogram, minska på användningen av kontanter och att sätta uttagsgränser på sitt bankkort
  • införa ett eget kreditförbud, sköta öppet sina penningaffärer i sitt förhållande och att göra upp en budget (använd excel-basen som hjälp)
  • hitta stöd även från familje- och vänkretsen, från stödgrupper som träffas ansikte mot ansikte eller webbaserade stödgrupper.
  • I början av förändringen kan det hjälpa att ändra på vardagsrutinerna (t.ex. att gå till butiken med en närstående, en ny arbetsväg), ha minneslappar i plånboken samt att hitta nya intressen i stället för spelandet.

Patienten lär sig så småningom att känna igen även risksituationer som utlöser spelandet samt att förbereda sig för dessa.

Penningspeldagboken som hittas på nätet är ett bra verktyg som ni kan använda även tillsammans som hjälp vid vård-/stöddiskussionerna. I takt med förändringen blir patientens värderingar klarare och till exempel förhållandet gentemot pengar och anhöriga kan förändras helt.

Spelarna har ofta många djupt inrotade och med hopp färgade felaktiga föreställningar gällande spelens funktionslogik och slumpmässighet. Om du fortsätter att arbeta med din patient kan du printa ut åt honom/henne sektionerna som handlar om penningspelandets psykologi och penningspelandets matematik (sektionerna är på finska). Diskutera om innehållet tillsammans. Beställ även material åt din patient (samt att delas ut vid din arbetsplats) från Peluuri och uppmuntra din patient att ringa vår hjälplinje.

Du kan vägleda din patient till öppenvården, närmaste A-klinik eller mentalvårdsbyrå samt uppmuntra honom/henne att delta i Peli poikki-programmet. Det finns att få även anstaltsvård för spelproblem. Det är bra att berätta för patienten om de olika alternativen: ni kan tillsammans fundera vilket alternativ som skulle kunna passa honom/henne och vad för tjänster det hittas på nätet eller i omnejden.

Till stöd för stöddiskussionerna/terapin kan läkaren skriva ut medicinen naltrexon, som vanligtvis används vid vård av alkoholproblem. Det har framkommit i en pilotforskning att medicinen hjälper speciellt i grova spelproblem när den använts tillsammans med terapi. Mer information om saken finns att få från THL och nätet.

Förhoppningsvis kom du i gång med hjälp av denna information och fick en uppfattning om 1. ifall du ska styra din patient vidare eller börja sköta problemet tillsammans med honom/henne samt 2. de hjälpmetoder som du kan nyttja utöver era vård-/stöddiskussioner.

 

2. Jag arbetar i en affär. Min stamkund sade för ett par veckor sedan att han/hon ska sluta spela p.g.a. att spelandet orsakat honom/henne trubbel av många slag. Nu har han/hon ändå börjat spela igen. Hur kan jag som försäljare ingripa?

Trots kundens tidigare tal och löften om att inte spela kan du som försäljare inte hindra kundens penningspelande. I Finland regleras säljandet av penningspel av lotterilagen, som i sina detaljförsäljningsbegränsningar inte är lika sträng som t.ex. alkohollagen.  

Medan alkohollagen (16 §) förbjuder försäljning av alkohol till t.ex. berusade samt till personer som misstänks för missbruk av alkohol eller för förmedling av alkohol till minderåriga, hittas det inga motsvarande bestämmelser i lotterilagen: enligt lagen bör försäljaren endast hindra penningspelandet av personer under 18 år (14 a §). Enbart kasinon har rätt att förbjuda problemspelare tillträde till spelkasinot eller begränsa hans/hennes spelande (15 §).  

Det är däremot inte förbjudet att tala om saken. Fast denna metod kan kännas svag, är det ändå ett faktum att många av dem som lider av spelproblem inte inser problemets exsistens innan någon utomstående blandar sig i.

När det är frågan om din stamkund som har ett uppenbart penningspelproblem, kan du nästa gång ni möts påminna honom/henne vid ett passligt tillfälle om hans/hennes för ett par veckor sedan avgivna löfte om att inte spela samt om allt trubbel han/hon berättat att spelandet orsakat. Uppmuntra honom/henne att ännu överväga sitt beslut att spela. Berätta om din oro och om verktyg samt instanser som hjälper med att få kontroll över spelandet, såsom t.ex. Peluuri, som han/hon kan lätt bekanta sig med online och var han/hon kommer igång med att tänka över sin egen situation.

Det lönar sig inte att underskatta sin egen förmåga: dina ord kan väcka spelaren till förändring och på ett avgörande sätt förändra en annan människas liv.

Fastän talandet är ett effektivt sätt att påverka människor, finns det inte alltid möjlighet till det eller det kan kännas svårt. Håll Peluuris broschyrer tillgängliga för alla kunder. Du kan helt väl bjuda ut broschyrer till dina stamkunder som spelar mycket.