Peluuris årsrapport

I Peluuris årsrapport presenteras Peluuris verksamhet och nyckeltal år 2022. Rap­porten fokuserar framför allt på den hjäl­pande telefonens och chattens statistik som ger en god inblick i hur spelpro­blemssituationen förändras. Dessutom presenteras statistik från Peli poikki-pro­grammet och OmaPeluuri.

Ring 0800 100 101
Kadulla kävelevät mies ja nainen katsovat samaan suuntaan.
Peluurin vuosiraportti 2022 kansi.

Peluuris årsrapport 2022

Referat

Peluuri minskar och förebygger sociala, ekonomiska och hälsorelaterade problem som orsakas av spelande. Denna grund­läggande uppgift utförs genom att pro­ducera stöd-, handlednings- och rådgi­vningstjänster samt genom att förmedla information om spelproblem och hur man kan förebygga och behandla dem.

Mål­grupperna för tjänsterna är spelare, närs­tående och de som stöter på spelproblem i sitt arbete. Tyngdpunkten i verksamhe­ten ligger på penningspelandets skador, men Peluuris tjänster kan också använ­das av digispelare och deras närstående. Sininauhalittos Restart-program breddar tjänsteutbudet för digispelare. Restarts siffror presenteras inte i denna rapport.

I denna rapport presenteras Peluuris verksamhet och nyckeltal år 2022. Rap­porten fokuserar framför allt på den hjäl­pande telefonens och chattens statistik som ger en god inblick i hur spelpro­blemssituationen förändras. Dessutom presenteras statistik från Peli poikki-pro­grammet och OmaPeluuri.

År 2022 kontaktades hjälptelefonen och chatten sammanlagt 1895 gånger med penningspelsproblem som det riktiga temat.

Detta var 8 procent mindre än år 2021 (2058 gånger). Peli poikki-program­met genomgicks i sin helhet av 279 spe­lare (290 år 2021).

Spelarprofilen var lika som under tidi­gare år. De flesta av penningspelarna som tog kontakt var unga vuxna män.

En stor del av spelarna var män (64 %) och 64 procent av de spelare som tog kontakt var under 34 år gamla. Av de närstående var 74 procent kvinnor och 71 procent över 34 år gamla.

Nuförtiden har nätspel en större roll i penningspelproblem än tidigare. I de kontakter som den främsta kanalen för spelande kunde antecknas, var nätspe­lens andel 90 procent.

Under hela Peluuris historia har den mest allmänna formen av spelande bakom spelproblem varit pen­ningautomatspel (nätet + spelplatser) med andra spel långt efter i statistiken. År 2019 utgjorde denna typ av spel som den mest problematiska typen samman­lagt 83 procent (43 % på nätet och 40 % på spelplatser).

År 2022 orsakade nätspel problem för 59 procent av spelarna och fysiska automater för 10 procent.

Penning­automatspelens andel av spelproblemen är med andra ord fortfarande betydande, men tyngdpunkten har i hög grad över­förts till nätet. Bland typen av spel som orsakade mest problem var förutom pen­ningautomatspel dessutom casinospel på nätet (17 %) och vadslagning på nätet (16 %).

Penningspelsproblemet är också ett ekonomiskt problem. Det kan ta sig uttryck i stora skulder och knapphet i vardagen och i att man åsidosätter sina grundläggande behov. Snabblån och användning av lånade pengar till spelan­det verkar ha blivit en betydande del av penningspelandets problem.

Bland dem som började med Peli poikki-program­met hade 74 procent skulder i anslutning till spelandet, av dessa hade 67 procent skulder på över 10 000 euro.

Det vanli­gaste skuldbeloppet som kom fram både i Peli poikki-programmet och i hjälptele­fonen och på chatten var 20 000–50 000 euro. Ofta var skulderna förknippade med flera olika konsumtionskrediter. De stora skulderna var koncentrerade särskilt till nätspelare (93 procent).

Se också Peluuris förra årsrapporter