Kun pelaaminen paljastuu läheiselle

Kun saa yllättäen tietää läheisen rahapeliongelmasta tai peliveloista, voimakas reagointi on normaalia. Läheistä voivat järkyttää niin valehtelu ja salaaminen kuin mahdollisten pelivelkojenkin määrä. Peliongelman paljastuminen johtaa usein läheisen kriisiin. Kriisi on normaali tapa reagoida elämän yllättäviin tapahtumiin ja merkittäviin muutoksiin.

Suhteet pelissä - Tietoa ja tukea rahapelaamisesta huolestuneille läheisille -materiaalissa on hyvin kuvailtu, miltä rahapelaamisen ja siihen liittyvien ongelmien paljastuminen saattaa läheisestä tuntua. Oppaassa tuodaan esiin kriisin eri kehitysasteet: shokki, reagointi, työstämis- ja uudelleensuuntautumisvaihe. Tukimateriaaliin ja näihin verkkosivuihin tutustumalla pelaajan läheinen saa tukea omaan tilanteeseensa.

Kun pelaaminen on paljastunut, saattavat läheisen tuntemukset vaihdella hyvinkin paljon. Moni kuvailee oloaan epätodelliseksi ja toistelee, ettei itselle tai perheelle näin voi käydä. Tuntemukset saattavat vaihdella itkunpuuskista raivoon ja siinä missä toinen lamaantuu, voi toisen selviämiskeino olla toimeliaisuus.

Tärkeää on antaa itsensä reagoida uuteen tilanteeseen ajan kanssa, mutta samalla varmistaa, ettei lisävahinkoa pääse syntymään. Samassa taloudessa elävän on tärkeää tarkistaa, millä tolalla omat ja perheen raha-asiat ovat. Käytännössä läheisen on hyvä tarpeen mukaan tarkistaa, että omat verkkopankkitunnukset ja maksuvälineet ovat tallessa ja että asuminen on turvattu. Perheen turvallisuuden takaamiseksi tulisi varmistaa, että tärkeimmät laskut tulevat maksetuksi ja että raha riittää ruokakustannuksiin.

Keskustelu aiheesta esimerkiksi luotettavan ystävän tai ulkopuolisen kanssa yleensä auttaa, vaikka moni kokee aiheesta puhumisen vaikeaksi. Kovin usein kuulee sanottavan että ”tästä en voisi kertoa ystävillenikään”.

On ymmärrettävää että läheisestä voi tuntua vieraalta kertoa pelaajaa ja itseä koskevista asioista muille, mutta yksin ei kannata jäädä vaikeassa tilanteessa. Hiljaisuudellaan ihminen sitoo itsensä yksinäisyyteen ja rajaa itsensä tuen ja avun ulkopuolelle. Häpeä ja tunne tulla nöyryytetyksi tai petetyksi ovat tyypillisiä tuntemuksia tilanteessa, jossa pelaaminen tulee läheiselle yllätyksenä.

Kuunteleva henkilö voi aluksi olla luotettava ystävä, sukulainen tai Peluurin auttava puhelin. Vaikeassa tilanteessa ihminen saattaa unohtaa, tai ei tiedä, mistä apua voi itselleenä hakea. Auttavia tahoja ovat mm. oman kunnan sosiaali- ja terveyspalvelu, työterveyslääkäri, talous- ja velkaneuvonta. Vertaistukea on tarjolla sekä sähköisesti että kasvokkain. Peluurin auttavasta puhelimesta saa tietoa, tukea ja apua omaan tilanteeseen.

Kriisitilanteessa ei kannata toimia hätiköidysti. Ensireaktioilleen tulee antaa aikaa, joskin hoitaa yllämainitut talousasiat kuntoon. Toimintaohjeet äkilliseen vakavaan kriisiin löydät täältä:

Ohjeita kriisitilanteeseen

On hyvä tiedostaa, että läheisen kriisi on erillinen pelaajan kriisistä: vaikka pelaaja lopettaisi pelaamisen, läheisen kriisi ei välttämättä pääty siihen. Kriisistä toipumisen prosessissa läheinen joutuu usein määrittelemään uudelleen oman identiteettinsä ja koko ihmissuhteensa peliongelmasta kärsivään läheiseensä.

Kirjallisuutta: Suhteet pelissä -opas

Pelaaminen on paljastunut: miten tässä näin kävi?

Pelaamisen paljastuttua saattaa moni läheinen olla aluksi täynnä itsesyytöksiä. Monet ovat aistineet, että jokin on pielessä, mutta eivät ole osanneet aavistaa sitä, että kyseessä on rahapelaaminen. Toiset ovat taas tienneet pelaamisesta, mutta eivät ole olleet tietoisia siitä, kuinka vakavasta ongelmasta on kyse. Pelaaja on saattanut taitavasti salata ongelmansa. Häpeälliseksi tai ahdistavaksi koettu ongelma on ollut vaikeata ottaa puheeksi. 

Vastuu ongelmista kertomisesta ja selvittelystä on silti pelaajalla itsellään. Vaikka vaikeista asioista on aina vaikea puhua, voi tässäkin asiassa kehittyä. Kommunikaatio, vuorovaikutustaidot ja omien tuntemuksien tunnistaminen sekä näiden ilmaiseminen ovat asioita, joihin pelaajan ja läheisen on hyvä pureutua toipumisprosessin aikana.

Miten raha-asiat nyt hoituvat?

Kun puhutaan pelaajan vastuusta, saatetaan unohtaa että myös läheinen on vastuussa omasta arjestaan ja hyvinvoinnistaan. Vaikka toisen ihmisen teko olisi saattanut meidät vaikeaan elämäntilanteeseen, pysyy meillä itsellämme vastuu siitä miten pyrimme ohjaamaan omaa elämäämme eteenpäin.

samassa taloudessa elettäessä yhteisistä raha-asioista on hyvä olla riittävällä tasossa perillä, vaikkei perheessä ongelmallista pelaamista olisikaan. Läheinen on saattanut olla vuosikausia tietämätön perheen tai pelaajan taloudellisesta tilanteesta. Näin voi ehkäistä vakavia taloudellisia seurauksia ja jo oman turvallisuuden turvaamiseksi vuoksi taloudellisesta tilanteesta on syytä on perillä.

Näiltä sivuilta löydät lisää tietoa ja tukea asian selvittelyyn.

Selvitäänkö tästä yhdessä?

Läheinen pohtii usein, selviämmekö tästä yhdessä? Tämä on kysymys, johon kukaan ulkopuolinen ei varmuudella voi vastata. Pariskunnan tai perheen arki ja siihen liittyvät ongelmat on luonnollisesti ratkaistava yhdessä. Sama koskee muitakin läheissuhteita. Peliongelman käsittelystä ja siitä selviytymisestä kannattaa lukea lisää tai keskustella ammattilaisen kanssa joko yksin tai yhdessä. Kysymys kuuluu: minkä tulisi muuttua, jotta läheinen ja pelaaja voisivat löytää yhdessäolon keinot tai muutoin välttää suhteen katkeamisen?

Läheinen on usein se henkilö, joka lähtee selvittelemään, mistä saa apua. Tämä on toki hyvä asia, mutta on hyvä varautua siihen, ettei pelaaja välttämättä ole valmis astumaan avun piiriin tai ylipäätään kohtaamaan ongelmaa. Tällöin läheisen on hyvä pohtia, tarvitseeko apua itse vai jääkö odottamaan toisen ratkaisuja? Vastuu omasta hyvinvoinnista on läheisellä itsellään. Toisen henkilön pakottaminen avun piiriin harvoin onnistuu. Läheisen kannattaa kysyä, tarvitseeko pelaaja apua tuen etsimisessä ja tarjota sitä tarvittaessa. Pelaaja saattaa havahtua omaan avuntarpeeseensa vasta kun hän huomaa läheisissään muutoksia.

Miksi pelaaja pelaa? Miten meidän käy? Muuttuuko hän koskaan?

Läheinen on yleensä täynnä kysymyksiä, joihin ainoastaan pelaaja voi vastata ajan kuluessa. Miksi hän pelaa, mitä pelaaminen palvelee hänen elämässään, miksi hän ei pystynyt lopettamaan, miksi hän ei etsi apua itselleen? Nämä ovat tyypillisiä kysymyksiä, joita läheinen miettii. Moni miettii, mitä pelaajan mielessä liikkuu, mikä sai henkilön vaarantamaan läheissuhteen luottamuksen tai taloudellisen turvallisuuden? Tilanteeseen vaikuttavia tekijöistä on yleensä useita eikä pelaaja itsekään välttämättä osaa selittää miksi pelaaminen on vienyt hänet siihen tilanteeseen jossa hän on.

Näitä ja monia muita mietteitä voi jakaa esimerkiksi peliongelmaan keskittyneillä vertaistukifoorumeilla. Moni peliongelmaansa työstänyt tai pelaamisensa lopettanut henkilö auttaa keskustelupalstoilla tai tukiryhmissä heitä, jotka ovat vasta prosessin alussa. Kysymällä ja keskustelemalla ”konkareiden” kanssa läheinen voi saada vastauksia kysymyksiinsä. Entinen pelaaja tai voimaantunut läheinen voivat antaa toivoa ja osoittavat, että muutos on mahdollinen.

Peluurin läheisille tarjoamia palveluita verkossa ovat OmaPeluuri, johon pääsee kirjautumaan Peluurin aloitussivulta sekä Hertta -keskustelufoorumi Päihdelinkissä. Niiden lisäksi valtakunnallisesti toimii läheisten vertaistukiryhmiä ja Helsingissä Tiltin monipuolista vertaistoimintaa, joissa muita voi tavata kasvotusten. Niistä on tarkempaa tietoa näiden sivujen Muut palvelut läheiselle -osiossa.

Moni läheinen suorastaan vaatii vastauksia kysymyksiinsä. Miksi pelaaja ei lopeta, onko yhteiselolle vielä mahdollisuuksia, onko suhteen katkaiseminen ainoa oikea ratkaisu tai miten nopeasti peliongelmasta voi päästä eroon? Näihin kysymyksiin ei kukaan ulkopuolinen voi antaa varmaa vastausta. Tämä saattaa turhauttaa ja suututtaa läheistä, joka tahtoo varmoja vastauksia ja pettämättömiä toimintaohjeita. Mitä kauemmin pelaaminen on jatkunut, sitä pidempään pelaaja saattaa tarvita aikaa ratkaisujensa pohtimiseen.  Suhteen jatkumisesta, peliongelman selättämisestä tai talousasioiden ratkaisemisesta harvoin päästään yhteisymmärrykseen ilman pelaajaa, eivätkä asiat tapahdu aina yhtä nopeasti kuin toivoisi.