Motivoiva haastattelu ja kognitiivis-behavioraalinen lähestymistapa Peluurin asiakastyössä

Peluurin asiakastyössä hyödynnetään tutkittuun tietoon pohjautuvia kognitiivis-behavioraalisen ajattelun ja motivoivan haastattelun menetelmiä, jotka sopivat hyvin Peluurin ohjaus- ja neuvontatyön asiakaslähtöiseen viitekehykseen.

Piirroskuva, jossa suuria hehkulamppukasveja, joiden juurella on ihmisiä.

Peluurin asiakastyö tavoittaa tuhansia ihmisiä vuodessa, ja toimintamme perustuu tutkittuun tietoon. Laajaa asiantuntemusta omaava henkilökuntamme soveltaa motivoivan haastattelun periaatteita ja kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä käytännön asiakastyössä, täydentäen niitä käytännön kenttätyössä hankitulla osaamisellaan. 

Mikä motivoiva haastattelu?

Motivoiva haastattelu (motivational interviewing) on alunperin päihdetyöhön kehitetty käytännönläheinen tuki- ja ohjausmenetelmä, jossa keskeistä on asiakkaan ja haastattelijan välinen yhteistyö. On ehdotettu, että motivoivan haastattelun sijaan sopisi puhua motivoivasta toimintatavasta tai vuorovaikutustyylistä, joka kuvaisi paremmin menetelmän yhteistyökeskeisyyttä.

Motivoivan haastattelussa on neljä keskeistä perusprosessia: yhteistyösuhde, fokusointi, herättely ja muutoksen suunnittelu. Avoimet kysymykset, reflektoiva kuuntelu ja asiakkaan tukeminen toimintasuunnitelman tekemisessä ovat motivoivan haastattelun perusmenetelmiä, joilla asiakkaan omaa muutosmotivaatiota tuetaan ja herätellään.

Yksittäisiä tekniikoita olennaisempaa kehittäjiensä Decin ja Ryanin mukaan on "motivoivan haastattelun henki", eli myötätuntoisen hyväksyvä ja asiakkaan autonomiaa kunnioittava tapa tukea toista ihmistä muutoksessa.

Lue lisää motivoivasta haastattelusta:

Miller W, Rollnick S. Motivational Interviewing: Helping People Change. The Guilford Press. New York 2013

 

Kaksi ihmistä kiipeää tikapuita pitkin taivaalla leijuvaa hehkulamppua kohti.

Mikä kognitiivis-behavioraalinen ajattelu?

Kognitiivis-behavioraalisessa lähestymistavassa on keskeistä tutkia yhdessä asiakkaan kanssa, miten hän toimii erilaisissa tilanteissa ratkaistessaan ongelmiaan. Asiakasta autetaan käsitteellistämään tilannettaan ja etsitään vaihtoehtoisia toimintatapoja ja asiakkaan omia valmiuksia ongelmatilanteissa toimimiseen siten, että hänen asettamiensa tavoitteiden toteutumista tuetaan. Suomessa puhutaan myös kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmistä.

Lue lisää kognitiivis-behavioraalisesta menetelmästä peliongelman kontekstissa:

Raylu, N., & Oei, T. P. (2010). A cognitive behavioural therapy programme for problem gambling: Therapist manual. Routledge/Taylor & Francis Group

 

Teksti: Minna Raivikko

Kuvat: Adobe Stock kuvapankki