Peluurin lausunto hallintovaliokunnalle 16.1.2023

Peluuri on antanut lausuntonsa hallintovaliokunnalle 16.1.2023. Lausunto koskee hallituksen esitystä eduskunnalle arpajaislain muutoksesta.

Tuomarin nuija ja Peluuri vaikuttaa

Lue Peluurin lausunto kokonaisuudessaan liitteestä sivun alaosasta. Lausunnosta löydät näkemyksemme muutosehdotuksista.

Peluuri kannattaa esityksen tavoitteita

Peluuri kannattaa rahapelituotoilla nykyisin rahoitettujen toimintojen taloudellisen kytköksen katkaisemista Veikkaus Oy:n tuottoihin sekä rahapelihaittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Edunsaajien rahoituksen ja rahapelituottojen välinen yhteys sisältää merkittäviä eettisiä ongelmia ja intressiristiriitoja. Peluuri katsoo, että tämä ongelmallinen yhteys tulee purkaa.

Veikkaus Oy:n ja sen edeltäjien tuottojen korvamerkintä on ollut mukana rakentamassa haitallista rahapelimyönteistä kulttuuria.

Yhteys tulisi purkaa

Arpajaislain uudistuksen myötä sidosryhmäyhteistyö avustuksensaajien kanssa nykymuodossaan päättyisi. Tuotonjaon muuttaminen poistaisi nykyisten edunsaajien tarpeen puuttua rahapelipolitiikkaan oman toiminnan rahoituksen turvaamiseksi. Ehdotuksessa nykyisten edunsaajien ja Veikkaus Oy:n tuoton välille jää sidos, jossa valtionavustusrahoituksen kokonaistason suuruusluokka vastaisi vähintään Veikkaus Oy:n arvioitua tuoton tasoa. On vaikea nähdä perusteita yhteyden säilyttämiselle, pelihaittojen näkökulmasta parasta olisi purkaa yhteys kokonaan.

Peluuri ei kuitenkaan usko, että ehdotetun mukainen löyhä sidos muodostaisi nykyisenkaltaista estettä rahapelihaittojen ehkäisylle ja vähentämiselle.

Pelihaittojen parissa tehtävän työn edellytykset tulee turvata

Rahapelituottojen korvamerkinnän purkamisen riskinä on rahapelihaittojen parissa toimivien rahoituksen mahdollinen lasku tai rahoituksen epävarmuuden lisääntyminen. On kuitenkin tärkeää, että jatkossa rahapelihaittojen parissa tehtävä työ rahoitetaan muualta kuin rahapelituotoista.

Lue koko lausunto liitteestä.