Peluurin lausunto työryhmän mietinnöstä kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön tarkistamisesta

Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoja työryhmän mietinnöstä kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön tarkistamisesta. Peluuri on jättänyt lausuntonsa työryhmän mietinnöstä oikeusministeriölle 19.5.2022.

Nuija, taustalla lakikirjoja.

Peluuri pitää tärkeänä, että ongelmallisesti rahapelejä pelaavat on mietinnössä tunnistettu kulutusluottoja koskevan lainsäädännön osalta erityisesti huomioitavaksi ryhmäksi.

Velkaongelmat ja kulutusluotot Peluurin asiakkailla

Lue Peluurin lausunto kokonaisuudessaan liitteestä sivun alaosasta. Lausunnosta löydät näkemyksemme muutosehdotuksista.

Peluurin Peli poikki -ohjelmaan hakeneista 80 prosentilla on pelaamiseen liittyviä velkoja. Näistä 67 prosentilla velkaa on yli 10 000 euroa ja 6 prosentilla yli 100 000 euroa. Yleisin velkasumma on 20000–50 000 euroa.  Katso lisää lukuja Peluurin vuosiraportista!

Kulutusluotot ovat merkittävässä roolissa ongelmallisesti pelaavien velkaantumisessa.

Helposti saatavat ja rahapelaajille tyrkytettävät kulutusluotot mahdollistavat pelaamisen, herättävät peliajatuksia ja syventävät ongelmaa.

Velkarahaa käytetään sekä suoraan pelaamiseen että kattamaan niitä kuluja, joista ei rahapelaamisen takia muuten pystytä suoriutumaan.

Suuret rahapelaamisesta johtuvat velat kuormittavat yksilön ja hänen läheistensä taloutta ja hyvinvointia vielä pitkään rahapelaamisen jo loputtua. Suuret ja vaikeasti hallittavat velat lisäävät riskiä toipumisvaiheen retkahduksille.

Velkaantumisen mahdollisuuksien vähentäminen olisi merkittävä rahapelihaittoja vähentävä toimenpide, joka sekä ehkäisisi ongelmien syventymistä että tukisi peliongelmasta toipumista.

Kuluttajaluottoihin liittyviä riskejä ja haittoja ongelmallisesti pelaavilla lisää etenkin aggressiivinen ja mielikuvia hyödyntävä mainonta, suoramarkkinointi, mainonta rahapelitarjonnan yhteydessä, mahdollisuus lainojen kasautumiseen eri toimijoilta, korkeakorkoiset lainatuotteet, helppo saatavuus sekä riittävän harkinta-ajan puute lainaa otettaessa. Lisäksi läheisten nimissä otetut kulutusluotot ovat melko yleisiä rahapeliongelmista kärsivillä. Tämä ymmärrettävästä kuormittaa ja saattaa vakavasti vaarantaa myös läheisten talouden.

Keskeistä riskien vähentämiselle on, että luotonmyöntäjällä tulisi olla vahva velvollisuus varmistaa luotonhakijan henkilöllisyys ja riittävä maksukyky ja että luottojen markkinointia ei kohdennettaisi rahapelaamiseen, arjen kulujen rahoittamiseen tai jo olemassa olevien velkojen maksamiseen.

Vastuu ei saa jäädä ainoastaan luotonottajille, vaan myös luoton myöntäjiä tulee vahvemmin velvoittaa kantamaan vastuunsa ylivelkaantumisen ehkäisemisestä ja kuluttajien suojelusta.

Lue koko lausunto liitteestä