Peluurin lausunto talousvaliokunnalle 2.12.2022

Talousvaliokunta on pyytänyt Peluurilta lausuntoa koskien hallituksen esitystä eduskunnalle kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta. Peluuri on antanut lausuntonsa 2.12.2022.

Tuomarin nuija

Peluuri esittää kulutusluottojen markkinoinnin rajoittamista rahapeliongelmien ehkäisemiseksi

Lue Peluurin lausunto kokonaisuudessaan liitteestä sivun alaosasta. Lausunnosta löydät näkemyksemme muutosehdotuksista.

Peluuri on valtakunnallinen rahapeliongelmissa auttava palvelukokonaisuus, joka toimii osana Peliklinikkaa. Peliklinikan palveluissa kohdataan vuosittain tuhansia ongelmallisesti pelaavia ja heidän läheisiään. Viime vuosien rahapeliongelmien syventymisen syynä on ollut rahapelaamiseen liittyvien velkojen kasvu. Velkaantumisen taustalla on kulutusluottojen helppo saatavuus ja niiden korkeat ja kuluttajille usein kohtuuttomat kustannukset. Ongelmallisesti rahapelejä pelaavat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa suhteessa kulutusluottojen markkinointiin.

Nykyään merkittävä osa markkinoinnista tapahtuu sosiaalisessa mediassa ja siinä hyödynnetään vaikuttajamarkkinointia.

Peluuri pitää kannatettavana kuluttajasuojalain hyvää luotonantotapaa koskevia tarkennuksia, mutta epäilee niiden riittävyyttä. Nykyinen ehdotus ei riittävällä tavalla huomioi kolmansien osapuolien tekemää markkinointia. Vaikuttajamarkkinoinnin ongelmallisuutta lisää, että samat vaikuttajat saattavat markkinoida sisällöissään sekä rahapelaamista että kuluttajaluottoja. Kummassakaan tapauksessa ei välttämättä käy riittävän selkeästi ilmi, että kyseessä on markkinointi tai kaupallinen yhteistyö.

Kulutusluottojen suoramarkkinointi on ongelmallisesti pelaaville erityisen haitallista, koska markkinointiviesti saattaa jo itsessään laukaista pakonomaisen halun pelata.

Peluuri katsoo, että koronasta johtuva väliaikaisesti käytössä ollut kuluttajaluottojen ja luotonvälittäjien tarjoamien palvelujen suoramarkkinoinnin kielto tulisi asettaa pysyväksi. Esityksen uudistusten lisäksi Peluuri pitäisi tärkeänä luotonsaannissa ajallista viivettä, jonka aikana luoton perumisen tulisi olla mahdollista.

Nykyinen nopea luotonsaanti on omiaan merkittävällä tavalla heikentämään kuluttajan kykyä harkita luoton ottamista tai käyttämistä huolellisesti.

Lue koko lausunto liitteestä.